توضیحات

 

این واحد هوا را با استفاده از گرمای آب گرم یا فوق گرم یا بخار حاصل از منابع خارجی تامین گرما، گرم می کند و برای گرم کردن هوا (از جمله گرمایش جایگزین) اماکن صنعتی طراحی شده است که فرآیند تکنولوژیکی در آن با انتشار گرد و غبار همراه نیست. گازهای انفجاری برای محیط های انفجاری، فن گرمایش/خنک کننده در طراحی ضدانفجار ساخته شده است.

اگر یک محیط خنک کننده به واحد عرضه شود، واحد اتاق را خنک می کند.

این دستگاه باید در مناطق با آب و هوای معتدل استفاده شود. دمای مایع خنک کننده بالاتر از ۱۸۰ درجه سانتیگراد و فشار آن بیش از ۱٫۲ مگاپاسکال نیست.


قاعده کلی کارکرد:

هنگامی که فن کار می کند، هوا از اتاق گرفته می شود و گرما/خنک می شود و از بخاری هوا عبور می کند. سپس از طریق تیغه های چرخشی به ناحیه گرم شده فرستاده می شود.