فیلتر هیبریدی از یک بخش الکتریکی و یک بخش کیسه ای جدا پشت سرهم که هر دو در یک محفظه قرار دارند  تشکیل شده است. بخش الکتریکی مشابه یک فیلد الکتریکی الکتروفیلتر است و بخش کیسه از مجموعه ای از کیسه ها تشکیل شده است که تقریبا مشابه یک فیلتر کیسه ای می باشد.

طراحی آن بسته به شرایط و الزامات به دو صورت می باشد:

۱- نصب یک فیلتر کیسه ای بعد از یک فیلتر الکترواستاتیک

۲-نصب یک فیلتر کیسه ای و یک فیلتر الکترواستاتیک در یک محفظه

در مورد اول فیلتر الکترواستاتیک و فیلتر کیسه ایدو بخش کاملا مجزا هستند که به وسیله داکت به هم متصل می شوند. در مورد دوم محفظه فیلتر الکترواستاتیک و بخش های الکتریکی آن حفظ می گردد و برخی از قسمت های انتهایی فیلتر حذف و به وسیله فیلتر کیسه ای جایگزین می شود.