کاربرگ نظرسنجی

جهت تکمیل و استفاده کارفرما

مشخصات کارفرمایی(ضروری)
1- میزان رضایت شما از کیفیت محصولات/خدمات شرکت
2- میزان رضایت شما از قیمت محصولات/خدمات شرکت
3- میزان رضایت شما ازتحویل به موقع محصولات/خدمات شرکت
4- میزان رضایت شما ازنحوه تدوین مستندات توسط شرکت
۵- میزان رضایت شما از ارائه گزارش پیشرفت پروژه/فعالیت
۶- میزان رضایت شما از زمان و دقت مستندات مالی ارائه شده(پیش فاکتورها، صورت وضعیت ها، حواله ها و ...)
7- میزان رضایت شما از پذیرش و انعطاف پذیری شرکت در مقابل خواسته ها و اعمال تغییرات
8- میزان رضایت شما از کانال های ارتباطی با شرکت (تلفن، ایمیل و ...)
9- میزان رضایت شما از کیفیت و سرعت رسیدگی به پیشنهادات و شکایات
10- میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی شرکت در خصوص محصولات و خدمات قابل ارائه
11- میزان رضایت شما از اعتماد به وجود آمده به واسطه رفتار مدیران و کارکنان شرکت
12- میزان رضایت شما از نحوه تعامل و پاسخگویی نماینده شرکت
13- میزان تمایل شما به همکاری مجدد باشرکت پیشگامان روشنگر پارس
14- میزان تمایل شما به توصیه و معرفی شرکت به دیگران