سیکلون(Cyclone)

عمده ترین کار سیکلون ها، جداسازی غبار از جریان گاز است. غبار جدا شده از طریق قیف زیر دستگاه و هوای تمیز از طریق خروجی بالای دستگاه خارج می شود. این غبارگیرها (یا جمع کننده های مرکز گریز) جهت جداسازی غبار از گاز آلوده، با ایجاد نیروی گریز از مرکز عمل می نمایند.سیکلون معمولأ به عنوان جداکننده استفاده می‌شود تا میزان گاز همراه با گرد و غبار را برای فیلتر نهایی(بگ فیلتر، الکترو فیلتر) کاهش یابد.
گاز و غبار با زاویه، وارد جمع کننده استوانه ای شده و با سرعت زیاد و در یک مسیر گردابی به سمت پایین حرکت می کنند. این امر نیروی گریز از مرکز ایجاد می نماید. در طی این حرکت ، ذرات غبار سنگین تر به جهت برخورد با دیواره ها، از جریان گاز جدا شده و به سمت هاپر می لغزند. بازده سیکلون ها به عوامل زیر وابسته است :
۱-اندازه ذرات (ذرات با جرم بیشتر تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز و جاذبه قوی تری قرار می گیرند).
۲-نیروی گریز از مرکز اعمال شده به ذرات
۳-مدت زمان اعمال نیرو به ذرات