غبارگیر علاوه بر محیط زیست، بهترین گزینه در هر مجموعه ای به منظور پاکسازی هوای محیط برای کارکنان آن مجموعه است اما اگر شما نتوانید هوا را به درستی به سمت آن هدایت کنید، سیستم فیلتراسیون شما با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
افزایش انرژی برق مصرفی، کاهش عملکرد غبارگیر و شرایط محیطی ناامن برای کارکنان از جمله این مشکلات خواهد بود.
کانال کشی به منظور انتقال هوا از منبع تولید غبار به دستگاه غبارگیر میباشد. سایز آن بایستی به نحوی باشد تا بتواند شتاب حمل مورد نیاز را به منظور متحرک باقی نگه داشتن هوای آلوده و  ذرات غبار را ایجاد کند. سایز کانال کشی به ۲ فاکتور بستگی دارد. ذرات تولید شده و حجم هوایی که بایستی در آن جریان پیدا کند. هرچقدر چگالی ذرات بیشتر باشد، شتاب هوای مورد نیاز نیز بیشتر می شود.
نکات مهمی که در طراحی داکتینگ باید در نظر گرفته شود.
۱-  قدرت ساینده بودن برخی از غبارها  
۲– زاویه زانو ها 
۳– قطر کانال باید نسبت منطقی با خواص و دبی جریان داشته باشد 
۴– طول کانال باید نسبت منطقی با توان فن داشته باشد 
۵– طراحی هود به شدت روی توان انتقال جریان کانال تاثیر گذار است