Air3

ایرتانک

در صنعت، جهت حفظ پایداری و ثبات و حذف نوسانات میزان هوای فشرده، از ایر تانک ها استفاده می شود. به طور عمومی، یک ایر تانک شامل بدنه، شیر تخلیه، گیج فشار، شیر اطمینان، شیر توپی می باشد. بازه فشار مورد استفاده در بگ فیلترها از ۵ تا ۱۰ بار می باشد.
در روند تمیز سازی کیسه های مربوط به غبارگیر کیسه ای از ایرتانک با ظرفیت مشخص استفاده می شود. وظیفه این ایر تانک ها که در قسمت بالایی غبارگیر متصل می گردند، تهیه هوای فشرده مورد نیاز جهت فرایند تمیز سازی کیسه ها می باشد.
هر ایر تانک متصل به چند شیر دیافراگمی می باشد و هر شیر دیافراگمی وظیفه باز و بسته کردن مسیر عبوری جهت گذشتن دبی مشخصی از هوای فشرده جهت تمیز سازی تعداد معینی از کیسه ها را بر عهده دارد.
حجم ایر تانک و فشار مورد نیاز، با توجه به طول کیسه ها، تعداد کیسه های متصل در هر ردیف، فاصله زمانی مورد نیاز بین دو پالس و ... تعیین می گردد.