Electro1

الکتروموتور

الکتروموتور وظیفه تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی از نوع دورانی را به عهده دارد. جهت ایجاد مکش در سمت هودهای مکش نیاز به یک فن داریم. این فن که بین استک و کیسینگ فیلتر(الکتریکی یا کیسه ای) قرار دارد، جهت چرخش به یک الکتروموتور متصل می باشد.
بر اساس ظرفیت غبارگیر، افت فشار مورد نیاز، ظرفیت فن و چندین پارامتر موثر دیگر، توان، سرعت چرخش در درقیقه، ولتاژ مورد نیاز(MV,LV) تعیین می گردد.

Electro2